El titular d’aquest lloc web és JOAN LLAURADÓ SUCH 39816850D.

Adreça: Carrer de Monterols,37 43201 REUS (Tarragona) Telf.977345643. Per a contactar per mail fer click aquí AVÍS LEGAL.

Els termes i condicions recollits en el present Avís Legal (en endavant, les “Normes”) tenen per finalitat informar, regular l'ús i accés dels usuaris (en endavant “l’usuari” o els “usuaris”) a totes les pàgines web que figurin sota el domini de www.casapujol.com (en endavant, “ la pàgina”). La pàgina i els seus continguts són propietat i están gestionats perJoan Llauradó Such (CASAPUJOL).

1. Dades identificatives de Joan Llauradó Such (CASAPUJOL)

1.1 Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) és una empresa persona física.

1.2 Per qualsevol tipus d’informació, dubte, consulta o sugerencia, els usuaris poden posar.se en contacte ambJoan Llauradó Such (CASAPUJOL) a través de la direcció de correu electrònic o al telèfon d’atenció al client 977345643 i, sota cita prèvia, a la direcció carrer Monterols,37 43201 REUS

2. Ús de la pàgina

2.1 L’accés i navegació per la pàgina implica que l’usuari acepta plenament i sense reserves totes i cadascuna de les Normes en la versió publicada perJoan Llauradó Such (CASAPUJOL) en el moment mateix en què l’usuari accedeix a la pàgina. Per aquest motiu tindrà de ser concient de la importància de consultar les Normes cada vegada que accedeixi a la pàgina.

2.2 L’Usuari es compromet a utilizar la pàgina i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la Llei, moral, bones costums, i ordre públic, així és amb el disposat en les presents Normes.
2.3 Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) podrà per a més agilitat en el funcionament de la pàgina i en benefici del usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, el contingut i els serveis prestats o qualsevol aspecte de la pàgina. De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar unilateralment, i sense previ avís, qualsevol dels termes i condicions de les Normes, en els termes i condicions que estimi convenient i produiran efectes desde el mateix moment de la seva publicació. Aquestes modificacions podrán ser comunicades personalment als usuaris registrats.
2.4 Els usuaris haurán d’observar qualsevol instrucció que, a través de e.mail o de la pàgina web o al seu mail personal, degudament autorizat, imparteixi.

3. Protecció de les dades personals dels usuaris per part de Joan Llauradó Such (CASA PUJOL)

3.1 Joan Llauradó Such (CASA PUJOL) informa que les dades que els usuaris finals faciliten a través de la pàgina, serán incorporats a fitxers titularitat de Joan Llauradó Such (CASA PUJOL), consentint expressament la seva recollida i tractament, que té per finalitat mantenir relacions comercials, rebre informació i publicitat de productes i serveis de Joan Llauradó Such (CASAPUJOL), bé per vies tradicionals o electròniques.

3.2 El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir al fitxer, poden exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició, limitació així com el de demanar la portabilitat de les seves dades en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment del usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment. A tals finalitats, tant sols caldrà contactar amb Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) a través del correu electrònic info@casapujol.com, o per correu postal a la atenció del Departament d’Atenció al client a la direcció carrer Monterols, 37 43201 REUS (Tarragona).
3.3 Joan Llauradó Such (CASA PUJOL) garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat oportunes a les seves instal.lacions, sistemes i fitxers. Així mateix Joan Llauradó Such (CASA PUJOL), garanteix la confidencialitat de les dades personals, tot i que desvetllarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altre informació que estigui al seu poder o sigui accesible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat a les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.
3.4 Li preguem es llegeixin el nostre apartat específic relatiu a la política de protecció de dades i Privacitat que figura en la pàgina www.casapujol.com, així com en cada secció on l’usuari ha de introduir dades personals.

4. Propietat intelectual i drets d’autor.

4.1 Tota la informació continguda a la pàgina, inclòs el seu disseny gràfic és propietat de Joan Llauradó Such (CASAPUJOL). Els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina poden visualitzar la informació continguda en el mateix y efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduits no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instalin en un servidor conectat a internet o a una red local. NO es permet, sense prejudici del recollit a les presents Normes, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o de la totalitat de la informació publicada en la pàgina, sense la autorització prèvia de Joan Llauradó Such (CASAPUJOL)

4.2 l’Usuari, ha d'utilizar els continguts i informacions recollides en la pàgina, de forma diligent, correcte i lícita, i en concret, unicament per a ús personal i no comercial. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol clase, del contingut de la informació publicada en la página sense la autorització prèvia i per escrit de Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) queda prohibit. La autorització per a la reproducció pot sol.licitar.se a la direcció de correu electrònic info@casapujol.com.
4.3 En el cas de que quasevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents a la pàgina hagi estat introduit en la mateixa amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intelectual, preguem comuniqui aquesta circumstància a Joan Llauradó Such (CASA PUJOL), remetent notificació a la direcció de correu electrònic info@casapujol.com, que incluexi, al menys, els seguents extrems:

a) Nom, direcció, número de telèfon i direcció de e-mail del reclamant.
b) Dades del titualr dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intelectual que poguessin haber estat infringits.
c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina.
d) Declaració de que la introducció dels continguts ha estat introduida sense autorització expresa del titular dels drets d’autor o altres drets de propietat intelectual. Sense prejudici del que s’ha senyalat en els paragrafs precedents, info@casapujol.com es reserva el dret de defrendre’s contra reclamacions fundades en normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor u d'altres drets protectors de la propietat intelectual.

5. Hiperlinks

5.1 En el cas de què en la pàgina s’indiquin mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) no s’obliga a controlar i no controlar amb caràcter previ, aproba ni fà propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en la pàgina o pàgines webs de tercers, per el queJoan Llauradó Such (CASAPUJOL), no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat de dit/s pàgina/es, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bones costums i ordre públic, dels contiguts, així doncs que no lesionin drets qualsevols a tercers. La existència d’un hiperlink, no pressuposa relació de cap classe entre Joan Llauradó Such (CASA PUJOL) i el propietari de la página web en que el mateix si estableixi.

5.2 Aquells usuaris o terceras persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina, hauran de garantir que el hiperlink només permet l’accés a les pàgines o serveis de la página, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts a la pàgina. Només aquells signes que formen part del hiperlink, l’usuari garantirà que la página web que si estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, ròtuls d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu que pertanyi aJoan Llauradó Such (CASAPUJOL).

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat

6.1 Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuitat del funcionament de la seva pàgina ni dels serveis posats a disposició del usuari, per lo que s’exclueix qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la manca de disponibilitat, fiabilitat o continuitat de la página o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les nostres possiblitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

6.2 Amb els límits establerts per la Llei,Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) no pot asumir ni assumeix cap reclamació derivada de la manca de veracitat, integritat i/o actualització dels continguts i informació de qualsevol classe recollida a la pàgina.
6.3 Joan Llauradó Such (CASAPUJOL) no s’obliga a controlar i no controlar amb caràcter previ, la absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin la pàgina, per el que no respondrà dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar.se dels mateixos.
6.4 L'usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa queJoan Llauradó Such (CASAPUJOL) pugui patir com a consecuència del incumpliment per part del usuari de la LLei o de qualsevol de les normes recollides en el present Avís Legal.

7. Salvaguarda de les Normes

Si algún terme i condició de les presents Normes fos declarat nul o inoperant, la resta de les disposicions es mantindrien en els termes acordats. Joan Llauradó Such (CASA PUJOL) es comprometrà a  substituir la estipulació afectada per la nulitat aproximant.se el màxim possible a la intenció inicialment perseguida.

8. LLei aplicable i Jurisdicció competent

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.