INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE


D'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSIYCE), JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) amb CIF 39877240R i domicili social al Carrer Monterols, 37 Reus 4320 (Tarragona) i correu electrònic casapujol@casapujol.com, manifesta que són de la seva propietat:


- el domini https://casapujol.com/
- els perfils i pàgina a les següents:


Facebook: https://www.facebook.com/casapujol.joanllaurado/
Instagram: https://www.instagram.com/explore/locations/253223118542261/casa-pujol-joan-llaurado?hl=ca


Que JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) consta inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1r - Secció 1a, Número Nacional 145252.


JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) no assumeix cap responsabilitat per la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.


Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet i les xarxes socials de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l'esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.


Les pàgines d'Internet i les xarxes socials de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL).


De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l'accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.


XARXES SOCIALS


L'usuari haurà de disposar del seu perfil a les xarxes socials per poder interactuar amb JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s'executa, JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) tindrà accés al perfil de l'usuari d'acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i hi podrà interactuar mitjançant l'enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sorteigs. Si l'usuari no desitja que JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-s'hi caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL).


Les actuacions que faci JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) quant a les publicacions i comunicacions que es realitzin per aquests mitjans en línia.


La participació dels usuaris en concursos, promocions o sorteigs implicarà que l'usuari accepta les bases legals d'aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicats a la xarxa social de referència en el moment oportú i amb la seva participació implicarà que l'usuari ha acceptat les mateixes.


Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que puguin afectar amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que constin als següents enllaços:Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en fitxers responsabilitat de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) i domicili al Carrer Monterols, 37 Reus 43201 (Tarragona):

- Dades de contacte a través de comunicacions per correu electrònic o formulari de contacte. Les seves dades seran incorporades al fitxer de contactes amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta. Les vostres dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmeses a tercers.
- Formulari de petició de cita: Les seves dades seran incorporades al fitxer de 'cites' amb la finalitat de poder sol·licitar i gestionar les modificacions que hi siguin oportunes. Les vostres dades seran conservades fins a la finalització de la cita, i no seran comunicades a tercers.
- Dades recollides mitjançant el formulari de registre online, seran incorporades a un fitxer denominat “associats” responsabilitat de l'entitat. La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació inscripció de nous socis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que no es retiri el consentiment.
- Dades per a la realització de compres: Les seves dades seran incorporades al fitxer de ‘clients’ i tractades amb la finalitat de poder gestionar la seva compra. En cap cas seran comunicats a tercers a excepció de l'empresa de transport contractada per poder realitzar l'enviament de la comanda. Les dades seran conservades durant 5 anys en compliment de les exigències legals aplicables a l'establiment.
- Dades per a la subscripció butlletí informatiu, seran incorporades en un fitxer denominat “xarxes socials i màrqueting” responsabilitat d'entitat. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar l'enviament de publicacions o notícies que pugui resultar del vostre interès. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que no es retiri el consentiment.
- Si són tractats a les nostres xarxes socials, d'acord amb això, aquests s'incorporaran al fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Màrqueting d'aquesta entitat, a fi de gestionar aquesta informació i dades obtingudes de la interacció dels usuaris d'aquestes xarxes amb els perfils/pàgina de l'entitat. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l'interès legítim que en va permetre el processament.


En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:


- D'accés: l'interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació sobre els tractaments realitzats.
- Rectificació: Està vinculat al caràcter d'inexactitud o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les dades personals incompletes.
- Supressió: L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en què es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
- Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les dades personals indicades es deixin de tractar.
- Oposició: l'interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades quan es base en alguns supòsits concrets i s'invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
- Portabilitat de les dades: l'interessat té dret a rebre les dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
- A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l'interessat té dret a no ser objecte duna decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que li afecti negativament.


Aquestes peticions s'hauran de realitzar al Carrer Monterols, 37 Reus 43201 (Tarragona) o per correu electrònic a casapujol@casapujol.com.


Així mateix, també podrà presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL


Aquest lloc web és propietat de la JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL). Els drets de propietat intel·lectual i els drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços ("hipervincles") establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, en són propietat exclusiva, llevat que s'estableixi expressament una altra cosa.


Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament enregistrades per la JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.


Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc d'aquest podrà ser denunciat i enjudiciat per tots els mitjans legals existents a l'ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.


Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina. , sent l'única responsabilitat sobre la seva persona.


Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, els continguts o les advertències d'aquest lloc web sense l'autorització prèvia per escrit de JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL).


JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) no transfereix als usuaris la propietat del programari. L'usuari és el propietari del mitjà on s'enregistra el programari. JOAN LLAURADO GALOFRE (CASA PUJOL) posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l'usuari transfereix programari d'aquest lloc web al vostre terminal, no podreu disseccionar pel vostre estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el vostre idioma a un altre codi o idioma.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

Consentiment de cookies